سرزمین روشن کارتون و انیمه 「welcoмe」 http://pojigdr.mihanblog.com 2018-09-25T15:36:58+01:00 text/html 2018-08-21T18:25:17+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ طوطلا http://pojigdr.mihanblog.com/post/6196 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58110/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">✾عنوان یکمی عجیب شد ولی منظورم✾</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾با کلمه آنجلا هست که البته✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾تو موقعش کلمه آنجلا بدنش رو بدست میاره✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾خب بگذریم الان بود یاده یه چیزی افتادم✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾که اسمش ایکی بود نمیخوام بگم✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾چی بود ها آ یه چیزی بود اسمش سندروم شهر✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾بنفش بود چیزی که هست کلتونه^_^✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾خب بگذریم نگاه سر این بالاییه کنین من همین✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾الان به یه چیزه زهله داری شک کردم✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾آدم های معمولی! سر کسایی که هستن خیلی زهله✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾داره! البته من دارم چی میگم توی این لحضات✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾بود یه حرف باور نکردنی ای شنیدم حرفش✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾خیلی باور نکردنی بود مگه نه البته✾</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✾من دارم چی میگم شما که جای من نیستین✾</span></div> text/html 2018-08-21T18:15:14+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ععل عای http://pojigdr.mihanblog.com/post/6195 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58105/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♡بالایی یه مود بورد از اپل وایت هست♡</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡راستی این مود بورد همون</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡ایستک هست ولی من دیگه میترسم بگم♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡ایستک چون ایستک رو به همون♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡زیبایی میگن نمیدونم منظورم رو میفهمین یا نه♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡ولی اگه شما گاگول ها هیچی سرتون♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡نمیشه توی گوگل بزنین Aesthetic و عکساشو♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡نگاه کنین بهتر درک میکنین و این مود بورد♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡هم چندتا عکس به سبک یه خری هستن که تو موقعش♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡داره میگه خودت یاده یه چیزی افتاد نباید چیزی♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡که میگم بیاد تو ذهن اوشخصکو ایطوری همه چی♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡نابود میشه خوووووووودت! خب بگذریم♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡الان بود یاده یه چیزی افتادم که اسمش Girls♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡Night Out بود ولی از چارلی ژونم بود!!!!!♡</span></div> text/html 2018-08-21T18:10:05+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ لک عصکرین انمه http://pojigdr.mihanblog.com/post/6194 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58103/pojigdr.mihanblog.com.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✿لاک اسکرین انیمه✿</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✿خب بگذریم یه چیزایی خیلی ایکی و ایکی✿</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✿هستن راستی حالم از انیمه بهم✿</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✿میخوره ولی میترسم اگه اسم وب رو تغییر✿</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✿بدم مردم نتونن وبم رو شناسایی✿</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✿کنن خب بگذریم الان بود یاده یه چیزی افتادم✿</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✿که داشت میگفت این آبنباتو بگیر یا</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span><font size="3" face="times new roman, times, serif">همون Take this Lollipop! ولی باید با اکانت✿</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿فیس بوک یکی رو دنبال میکردی که اسم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿نداره بعدش بعد چند روز یه عکسایی از خودت و</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿اتاقت میده و اطلاعاتی که نمیزنه تو سرتون!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿و هدف خاصی نداره فقط میخواد بگه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿تو فضای مجازی راحت میشه به اطلاعات یکی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿دست پیدا کرد!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58104/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-21T18:01:47+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ععارول http://pojigdr.mihanblog.com/post/6193 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58115/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">⚜الان بود یاده&nbsp;گل زنبق افتادم بعدش</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">یاده عوضی و مسخره سر او ایکی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">کو!!! بعدش</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜یاده Fleur-De-Lis و بعدش یاده</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">خار مریم! خب بگذریم دیزنی خیلی حال بهم زنه</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜چون داستان اصلی انیمیشن هاش رو</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜ویرایش میده:/ کارش رو هم یکی راه انداخته ایش</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜الان بود یاده یه چیزی افتادم خدانکنه یه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜روزی چیزی که میگم رو بدونین بعدش تو کلتون</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜بزنه که من اون رو میگم! بازم بگذریم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜الان بود ازم یاده یه چیزی افتادم تو حرفش کلمه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜کثیف هم وجود داشت ولی داشت میگفت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜شما نباید بدونین که من چیم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜راستی ها! ای سرته یاده یه کلمه اشنایی افتاد که</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜دیروز بود دربارش حرف زدن!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⚜</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58114/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-08-21T17:52:26+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ جلو جیتی http://pojigdr.mihanblog.com/post/6192 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58099/pojigdr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">☆برای اینکه وب رو دوستان☆</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆سخنگو تسخیر نکنه... میخوام چندتا پست غیر☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆دوستان سخنگو بزارم که البته وقتی☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆خودتون دیدین میدونین چندتا! خب بگذریم الان☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆بود یاده یه چیزی افتادم که اسمش</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆سگ خندان بود:)) اگه نمیدونین چی رو میگم این☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">رو سرچ کنین:&nbsp;</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">Smile Dog و اگه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆نتونستین تشخیص بدین کدومش رو میگم این عکس</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆رو باز کنین:</span><a href="http://imageserver.ir/58101/PanteA.jpg" target="_blank" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b>کلیک</b></font></a><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">&nbsp;که البته این بهترین راه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆حل هست! راستی این واقعی هستا!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div style="text-align: center;"><div><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆دیدمش یاده MEME یا همون میم افتادم اگه واقعا</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆اینطوری بود و واقعا واقعی نبود یعنی:</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆چِه اِلِکی! هَرچی تو ایِکی هِسِه ی نِباید باوَر کَه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58100/QpojigdrQ.png" alt=""></div></div> text/html 2018-08-13T12:55:35+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ عکز هایع عارجعلا http://pojigdr.mihanblog.com/post/6191 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imageserver.ir/58069/%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86_%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86_%d9%88_%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♡سلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام!♡</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡اومدم یه خبری بدم سامانه وب رو♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡عوض کردم گایز^_^♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡بقیش هم بنظرم♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡خودتون♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡میدونین! راستی از عنوان پست معلوم هست که♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡توی ادامه مطلب چندتا عکس از آنجلا</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡گذاشتم!^_^ ممکنه براتون</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡بعضی از عکسا</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡قدیمی باشه ولی اینطور نی! یه چیزی بهشون</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡اضافه شده یا.... نگم بهتره چون که ممکنه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡منظور حرفم رو ندونین:|||||||||</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡خب! منتظر چی هستین^^</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین ادآمـــــــــه~</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div> text/html 2018-07-29T06:53:22+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ ѕoмe pнoтoѕ ғroм αɴɢelα http://pojigdr.mihanblog.com/post/6188 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://imageserver.ir/57979/pojigdr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♡بلاخره سایت ایمیج سرور از حالت</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♡آفلاین خارج شد! خب بگذریم</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="3">♡من چقدر بی ادبم چرا سلام نکردم! خب♡</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡بگذریم سلام خودت یه چیزی بود گفت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">آغا توی ای</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">روزا&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">کی گفته بود ایکی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">بعدش فهمید چی♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡بوده کلمه سالی بود!خوووووووووودت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡راستی کسی که میگم شخصیت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡طاهره بود یا همون سالی آکورن و کت نویر</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡واقعی^^خب بگذریم!&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">خوووووودت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡وایسا نه بعدش سرشو سیاه میشه ای پستکوئه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡توی یه روزی میبینن میگن خودت</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡خخخخخ! خب بگذریم الان بود یاده دوست صمیمیم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡یا همون کوثر افتادم به نظرتون کجاست</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♡</span></div> text/html 2018-07-26T22:09:13+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ سه برگ، سه رنگ http://pojigdr.mihanblog.com/post/6187 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332859826/Xx_pojigdr_xX.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Three Leaves, Three Colors</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">اسمش به ژاپنی میشه&nbsp;三者三葉</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿همشون شخصیت مریم هستن! یه مانگا و انیمه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿ژانرش کمدی هست و استودیوش✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿دوگا کوبو&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Doga Kobo هست موزیک</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿بای شوهی موتسوکی هست</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿یا همون&nbsp;</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Shūhei Mutsuki&nbsp;پابلیشرش✿</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">هوبونشا Houbunsha هست</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿من تاحالا انیمش رو دیدم و مانگاش رو خوندم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿خب بگذریم همش یه چیزی فکر میکنم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿اگه اینطوری بود یعنی... Under the Moonlight</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿داشتم آهنگ مون لایت از لیل ایکسان</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Lil Xan و چارلی ژونم رو میخونــــــــــدم</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿خب بگذریـــــــــــــــــم</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div> text/html 2018-07-26T22:02:31+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ Slow Start http://pojigdr.mihanblog.com/post/6186 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332859550/pojigdr_mihanblog_com.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Slow Start Tumblr Anime</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">Slow Start Tumblrℂ</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">انگلیسی انیمه تو <b>خود </b>عنوان هستش</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">به نظرم درستش اسلو استارته!</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span><font face="times new roman, times, serif" size="3">یا به نظرم اسلاو استارت</font><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂهمشون شخصیت مریم هستن^^ و کسی نمیتونهℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂجلوی کارش رو بگیره خب بگذریمℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂالان بود یاده یه چیزی افتادم که یه چیزی دید بعدشℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂگفت میدونستی دیگه ایکی ایکی به نظرمℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂچیزی که منظورش باهاش بود ترسو بوده! خبℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂبگذریم الان بود یاده یه اهنگی از چارلیℂ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ℂژونم افتادم که اسمش Girls Night Out بود^^ℂ</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332859584/pojigdr.png" alt=""></div> text/html 2018-07-21T20:57:36+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ زوزازیمه http://pojigdr.mihanblog.com/post/6185 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332405676/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">✿این دوتا عکسا✿</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿خیلی کاوایی هستن مگه نه؟!✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿توی وبم یه سوتی ای به وجود اومده✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿میخوام برم سوتیم رو درست✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿کنم ولی فقط چیزه...✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿نه مهم نیست!✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿خب بگذریم دیگه یکی سرشه✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿از کوه اورد بالا دیگه لبشه باز کرد دیگه✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿گفت: من همین الان به یه موضوعی✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿پی......</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">بردم!حواستون باشه نمیخوام بگم چی هست!✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿خب الان بود یاده یه چیزی افتادم&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">یه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">کلمه‌ی بدبخت بیچاره ای هم دعوا کردن&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">دلم میخواست</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">بزنم تو دهنشون تا دیگه نتونن دعوا کنن</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿کلمش هم اینطوری بود: حواست باشـ ـ ـ ـ ـ ـه</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">✿</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332405726/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.png" alt=""></div> text/html 2018-07-21T20:52:34+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ هلو هیلی http://pojigdr.mihanblog.com/post/6184 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332405818/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">☆الان بود یاده یه☆</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆چیزی افتادم که داشت یه چیزی☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆میگفت! فکر کنم حرفش داشت میگفت اون☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆نم چنکا اون ور چی میگن؟ بعدش☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆گفت میگن: اِ اِ اکس سی اکس☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆راستی منظورش با☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆آهنگ dreamer بود که البته نگاه سر این بالایی</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆کنین برام آهنگش قوم هست چون تا☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆میبینمش یاده دوتا چیز میوفتم.☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆خب حالا نمیخوام☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆درباره دوتا چیز های کار های قدیمی ای☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆که هستن حرف بزنم.☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆خب بگذریم..........!!! دیگه☆</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">☆یکی گفت: اوووووووووووووووووووووووپ☆</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332405826/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-21T20:47:35+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ عاینایمایع بلاد http://pojigdr.mihanblog.com/post/6183 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332406468/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">⊹الان بود یاده یه⊹</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹چیزی افتادم که توی آهنگ R.I.P. از ریتا⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹اورا میگفت: ⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹Baby, come closer</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹حرف من به اوکسکو یهویی!⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹راستی اگه نگم این اوکسکو کی هست⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹بهتره چون که حالم از اسمش⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹بهم میخوره ولی خب⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹ما اینم دیگه⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹نه هیچی ولش!</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹خب بگذریم این عکسا من رو یاده بلاد⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹میندازن که البته بنظرم خودتون</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹معنی بلاد رو نمیدونین</span><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹همون Blood............................⊹</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">⊹دلم نمیاد معنیش رو تو پســــتم بنویسمD:⊹</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332406492/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.gif" alt=""></div> text/html 2018-07-21T20:42:59+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ زایزاونیمه http://pojigdr.mihanblog.com/post/6182 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332405984/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♞این دوتا عکسارو♞</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞دیدم و بعدش یاده لیمو افتادم اونم با♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞این که این عکس بالایی هیچ♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞اثری از لیمو توش♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞نی!♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞خب ولی میخوام الان دلیلش رو بگم♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞رنگ های عکسش یه جورین♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞من رو یاده لیمو♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞میندازن!♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞خب و بنظرم الان دیگه دلیل کارم که وقتی♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞عکسش رو دیدم و یاده لیمو افتادم♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞رو بدونین(نمیدونم چی گفتم:/)♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞خب بگذریم مهم ترین نکته این پست اینه که:♞</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♞این پست از انیمه هست!!!!!!!♞</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332405950/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-21T20:37:25+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ راپاسنسل http://pojigdr.mihanblog.com/post/6181 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332406000/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">♘عرر این بالایی چقدر♘</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘سرش کیوتعععععععععععععععععع♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘*____________*♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘اونقدر سرش کیوت هست کع میخوام دربارش چندتا♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘نظر مظر بدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘خب قیافش خیلی نازع♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘موهاش خیلی...♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘باحالع♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘لباسش خیلی زیبا میبا هست*~*♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘بینیش خیلی کیوت میوت هست*~*♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘لبخندش خیلی زیبا هست*~*♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘چشماش خیلی کیوتع*_*♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘و اما آخرین حرفم درمورد عکسش: ♘</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">♘از نظر خودم که توی عکسش هیچ چیزه بدی نی(:♘</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8332406018/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2018-07-21T20:34:57+01:00 pojigdr.mihanblog.com ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧ عاینایمای سایبز http://pojigdr.mihanblog.com/post/6180 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332406068/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="times new roman, times, serif">ღاین دوتا عکس ها منღ</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღرو یاده رنگ گرین میندازن یاღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღهمون Green که البته کلمه گرین معنیهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღسبز رو میدع! و البته یاده سرღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღیکی بیوفتین: بنظرم یهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღروح واردღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღخونمونღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღشده آخه اون موقع بود دیدمش از آشپز خونهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღیه صدایه وحشتناکی اومد! یعنیاღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღتا صداش رو شنیدم...ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღنه مهم نی فکرღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღمیکنین................ نهღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღحرفم رو ادامه ندم بهتره چون که..........ღ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">ღهمش فکر میکنم......... نه:))ღ</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8332406100/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.gif" alt=""></div>