صو رد

سه شنبه 15 خرداد 1397 01:21 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
♕این عکسا رو دیدم یاده♕
♕رنگ قرمز افتادم! خب بگذریم یه چیزی بود♕
♕داشت میگفت: ایکسکو the ایکی♕
♕یکی هم بود که ایطوری کرده♕
♕ولی کلمه ***** بدنشه بدست اورده بود به قول یه♕
♕خنگ هایی: هرگز نمیخوام بگوم چی هسه♕
♕راستی این کلمه سانسوره رو نادیده♕
♕بگیرین! من به اسم کسی♕
♕که هسه یه سری چیز میزا
اضافه کردم! تا بعضیا یه چیزی وقتی اومد♕
♕تو ذهنشون فکر کنن اون رو میگم ولی متاسفانه♕
♕ببینن.... خب نمیخوام حرفم رو ادامه بدم♕
♕چون که کم کم دارم گیج میشم♕
♕و تازشم شما منظورش حرفام رو نمیدونین♕ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: سه شنبه 15 خرداد 1397 01:25 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå