سرزمین روشن کارتون و انیمه - ضوضوضانگس

ضوضوضانگس

جمعه 6 بهمن 1396 07:04 ق.ظ

نویسنده: ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
『الان بود یاده یه』
『آهنگی افتادم که اسمش مانستر بود』
『ولی از یه باندی بود!اسمشو』
『حوصله ندارم بگم=))خب بگذریم الان بود یاده』
『یه سایتی افتادم که....چی بود؟vk؟حالا』
『هرچی!هی فکر میکنم روسیه』
『ای ها بهش گیر دادن』
『خب بگذریم نمیخوام درباره سایت قومش』
『حرف بزنوم چون تا میبینمش یاده نهنگ آبی:/』
『میوفتم بازیشه یکی سی کلمه خودت』
『ساخته=)))دیگه کلمه خودت』
『دید که توی کارش』
『موفق شده بوده خودشه خودتی کنه بهش』
『گفت خودت=))))))))))))』
『الان‌بود‌یاده‌یه‌سری‌افتادم‌به‌قول‌یه‌خنگ‌های:کلمه‌خت‌بوددیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 6 بهمن 1396 07:19 ق.ظ