قوروزن

یکشنبه 24 دی 1396 12:22 ق.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
☆ورم فروزن خودتی هسه☆
☆چون سرشو یه جوری هسه!!!!!☆
☆راستی هی فکر میکنم☆
☆کسایی که خواهر هم دیگه هستن لاور هم دیگه☆
☆شدن چون یه جوریه!یکیشم جزوه☆
☆السا و آنا هست!خب بگذریم☆
☆ورم خودتی هسه!!!☆
☆راستی نریزین رو سرما ولی کلمه خودت
☆کارتونش رو با تمام وجودش☆
☆ساخته!خخخخ راستی☆
☆این بالایی رو دیدم☆
☆یاده کلمه گلکسی افتادم بعدش یاده کلمه☆
☆گلکسی گرل افتادم هردوتاشون☆
☆اولشون گ هست=))))☆ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: یکشنبه 24 دی 1396 12:26 ق.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå