موروکولوس لودویو بوگو

شنبه 23 دی 1396 10:28 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
✘My Lady یعنی بانوی من✘
✘راستی میخوننش مای لِیدی نخونین✘
✘مای لیدی!دیگه یکی گفت خودت
✘راستی بعدش تو نظرات بهم✘
✘نگین=فکر میکنی فقط خودت میتونی✘
✘انگلیسی صحبت کنی و تایپ کنی✘
✘و ترجمه کنی!خودمم میدونم بعضی از✘
✘ترجمه هام درست نیستن ولی تا جایی✘
✘که بلدم برای کسایی که بلد نیستن✘
✘یه Little صحبت میکنم!راستی دیگه✘
✘یکی گفت لباس مدیریتی!!!!!✘
✘ااااا دارک سونیک(غار تاریک)چه ای✘
✘پایینیکو هم زشت و الکی هسه✘ÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 23 دی 1396 10:36 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå