غرلد غاف غینکس

دوشنبه 22 آبان 1396 05:30 ب.ظ

äæíÓäÏå : ✦ᴘᴀɴᴛᴇᴀ ᴀɪᴛᴄʜɪsᴏɴ✧
★چیــــــــــــــــــــــــــــزش خیلی خودتی هسه
★راستی الان بود یاده یه حرفی افتادم
★که میگفت:پام رعد و برق گرفته
★من میدونم منظورشون چی
★بود ولی شما نمیدونین
★خب بـــــــــتتــــــگذریم الان بود
★یاده یه چیزی افتادم
★که هی کُناری می شد بعدش الکی پلکی
★از خودش یه صدایی در میورد
★که نگو و نپرس!!!!!
★راستی الان بود یاده مدرسه موش ها
★افتادم=((((((((((((((((
★کــــــــــارتون قدیمی و مدرسههههههههÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: دوشنبه 22 آبان 1396 05:39 ب.ظÇÈÒÇÑ åÏÇíÊ Èå ÈÇáÇí ÕÝÍå