تبلیغات
✧دلــآم✧
✧میــخــوآم مَطآلِبِ وبــ رو پــآک کُنــم✧
...اَگــه بـآ منــ کـــآری داشتـین✧
✧رویِ لیــنکِ زیــر بکلیک✧
[کلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیک]