زولات

شنبه 8 مهر 1396 12:51 ق.ظ

äæíÓäÏå : •Ƥσηтє σ•
☆به قول یه خنگ هایی:نههه
☆عنوان من رو یاده یه زشتی انداختت ها آ
☆کسی که هسه کلمه خودت هسه و
☆تاحالا اعلام کرده که:من
☆کلمه خودت هستم آیا میدانستید؟راستی تا گفتم آیا
☆میدانستید یاده یه پستی افتادم که عسل
☆معروف به عسل دش گذاشته
☆بودش(به قول یه خنگ
☆هایی:چه الکی چون که گفت معروف به....)
☆خب بگذریم مهم نی که چی بودÏíϐÇå åÇ : نظرات
ÂÎÑíä æíÑÇíÔ: شنبه 8 مهر 1396 01:00 ق.ظ